Menu
Your Cart

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Life2Sail

Sloten 23/02/2021

Art. 1 Definities
Art. 2 Ondernemer
Art. 3 Toepasselijkheid
Art. 4 Aanbod
Art. 5 Overeenkomst
Art. 6 Prijs en Prijswijzigingen
Art. 7 Herroepingsrecht
Art. 8 Verplichting van de consument tijdens de bedenktijd
Art. 9 Gebruik van herroepingsrecht en de kosten daarvan
Art. 10 Verplichtingen van de consument bij herroeping
Art. 11 Uitsluiting herroepingsrecht
Art. 12 Conformiteit en extra garantie
Art. 13 Levering en uitvoering
Art. 14 Duurtransacties, Duur, Opzegging en of Verlenging
Art. 15 Betaling
Art. 16 Niet- Tijdige betaling(en)
Art. 17 Klachtenregeling
Art. 18 Geschillen
Art. 19 Afwijking van de voorwaarden

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Ondernemer: is natuurlijk rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een consument.
 2. Consument: is een natuurlijk rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een ondernemer. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
 3. Partijen: zijn de ondernemer en consument zoals in a en b omschreven.
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 5. Dag: Kalenderdag
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde overeengekomen periode.
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel- waaronder ook begrepen digitaal communicatie middel dat de consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstig raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor die informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van het opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – ONDERNEMER

Life2Sail
Jachthaven 14
8556 AM SLOTEN
Nederland

Telefoon nr. 0514-531230
Email [email protected]

Life2Sail is een geregistreerde handelsbedrijf houdend onder de bedrijfsnaam Bouw Molens en Techniek Bertus Dijkstra.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 59754354
BTW-nr. NL001464059B22

3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat, en iedere overeenkomst die gesloten is tussen ondernemer en consument en die betrekking heeft op de koop, verkoop, bemiddeling, reparatie, of het onderhoud van vaartuigen, watersportartikelen en/of onderdelen daarvan.
 2. De tekst van de algemene voorwaarden van Life2Sail kunnen op eerste verzoek van de consument via elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.
 3. Alle aangeboden informatie is zorgvuldig naar eer samengesteld volgens informatie van fabrikanten, leveranciers en ervaringen. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie onjuist of achterhaalt is, Life2Sail en of onze leveranciers kunnen hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
 4. Life2Sail is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van specifieke Klasse regels en Klasse wijzigingen welke ons op het moment niet beschikbaar waren tijdens het aangaan van de overeenkomst.

4 – AANBOD

 1. De ondernemer brengt zijn mondeling, schriftelijk of elektronisch uit.
 2. Aanbod/offerte welke meer dan >€500 bedragen, zullen altijd schriftelijk of elektronisch worden bevestigd, deze schriftelijke of elektronische offerte gaat voor op mondelinge afspraak.
 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5 – OVEREENKOMST

 1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de consument het aanbod van de ondernemer accepteert en voldoet aan de bijbehorende voorwaarden. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar de consument.
 2. Een mondelinge overeenkomst dient als zijnde order schriftelijke dan wel elektronisch vastgelegd te worden en aan de consument verstuurd te worden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer ook daartoe passende veiligheidsmaatregelen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.
  1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. Als de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten, hoeft hij de informatie die in lid 5 is genoemd alleen bij de eerste levering op te sturen.

6 - PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid mag de ondernemer wel variabele prijzen hanteren voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar de ondernemer geen op heeft. Hij moet dan wel bij het aanbod meedelen dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn en dat de uiteindelijke prijs afhangt van de schommelingen in de markt.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als:
  1. De ondernemer dit in de overeenkomst heeft bedongen en deze prijsverhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. De ondernemer dit in de overeenkomst heeft bedongen en de consument het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden voor de dag waarop de prijsverhoging ingaat
 5. De prijzen van de producten of diensten die in het aanbod zijn genoemd zijn inclusief BTW.

7 – HERROEPINGSRECHT

 1. Na aankoop van een product heeft de consument 14 dagen het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument verzoeken naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten,
 2. Als de consument meerdere producten tegelijk heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de consument – of iemand anders namens hem – het laatste product heeft ontvangen.
 3. Bij de overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 4. Bij levering van diensten als de consument een overeenkomst is aangegaan voor de levering van een dienst, heeft hij 14 dagen het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht moet de consument de instructies volgen die de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering heeft verstrekt. Dit moeten redelijke en duidelijke instructies zijn.
 6. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd alsnog aan de consument verstrekt, dan eindigt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

8 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product op dezelfde manier behandelt en bekijkt, als hij in een winkel zou mogen doen.
 2. Is de waarde van het product tijdens de bedenktijd verminderd, dan is de consument hier alleen voor aansprakelijk als die waarde vermindering is ontstaan doordat de consument minder zorgvuldig met het product is omgegaan dan beschreven is in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

9 – GEBRUIK VAN HET HERROEPINGRECHT EN DE KOSTEN DAARVAN

 1. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroeping recht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de ondernemer. Da doet hij door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere expliciete manier.
 2. Nadat de consument de melding uit lid 1 heeft gedaan, stuurt hij het product zo snel mogelijk terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit doet hij in ieder geval binnen 14 dagen na de dag van de melding.
 3. De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren en, als dat redelijkerwijs mogelijk is in, in de originele staat en verpakking. Daarbij volgt hij de instructies die de ondernemer heeft gegeven. Die instructies moeten redelijk en duidelijk zijn.
 4. Als er twijfels zijn over de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht, is het aan de consument om aan te tonen dat hij aan de regels voldoet. Het risico en de bewijslast hiervoor liggen bij hem.
 5. De directe kosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de consument. Voorwaarde is dat de ondernemer dit van te voren aan de consument heeft gemeld. Heeft de ondernemer dat niet gedaan of heeft de ondernemer aangegeven dat hij de kosten voor zijn eigen rekening neemt, dan hoef de consument deze kosten niet te betalen.
 6. Als de consument een overeenkomst is aangegaan voor de verrichting van een dienst kan hij de ondernemer vragen om al tijdens de bedenktijd met deze dienst of levering te starten. Heeft de consument dat gedaan en herroept hij daarna alsnog de overeenkomst, dan moet hij de ondernemer een bedrag betalen. Dit bedrag is evenredig aan het deel van de dienst of de levering dat de ondernemer op het moment van de herroeping heeft gerealiseerd, vergeleken met de totale dienst of levering die in de overeenkomst is afgesproken.
 7. De betalingsverplichting uit lid f. gaat niet op:
  1. Als de ondernemer de wettelijk verplicht informatie over het herroepingsrecht en de bijbehorende kosten of het modelformulier voor herroeping niet aan de consument heeft verstrekt; of
  2. Als de consument niet uitdrukkelijk aan de ondernemer heeft gevraagd om al tijdens de bedenktijd te starten met de uitvoering van de dienst.
 8. h. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht. worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

10 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 1. Als de ondernemer de consument de mogelijkheid geeft om op elektronische wijze te melden dat de hij de overeenkomst herroept, stuurt hij direct na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging naar de consument.
 2. Bij herroeping vergoedt de ondernemer de betalingen van de consument, exclusief de eventuele leveringskosten die de ondernemer voor het geretourneerde product in rekening heeft gebracht. Hij betaalt deze vergoeding binnen 14 dagen na dat de consument het herroepingsrecht heeft gemeld en aangetoond dat hij de producten heeft geretourneerd.
 3. De ondernemer gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, behalve als consument en ondernemer instemt met een andere methode.
  De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

11 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als hij dit duidelijk bij het aanbod – en in ieder geval tijdig voor sluiten van de overeenkomst - heeft gemeld.

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de finaciele markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Producten welke tegen gereduceerde prijzen is aangeboden en waarvan de ondernemer bij de levering duidelijk aangetoond heeft dat deze producten uitlopen en niet meer worden geproduceerd.
 3. Overeenkomsten voor diensten, nadat diensten volledig zijn uitgevoerd. De ondernemer mag deze diensten alleen van het herroepingsrecht uitsluiten als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument,
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 4. Producten die volgens specificaties van de consument gemaakt zijn, die niet geprefabriceerd zijn, die gemaakt zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke consument bestemd zijn.
 5. Producten die na de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 6. Verzegelde elektronische apparatuur, waarvan na de verzegeling is verbroken de fabrikant garanties komen te vervallen, na levering van het product.

12 – CONFORMITEIT EN EXTRA GARANTIE

 1. De ondernemer staat ervoor dat de producten en/of diensten die hij levert, voldoen aan:
  1. de overeenkomst;
  2. de specificaties die in het aanbod vermeld zijn;
  3. de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid;
  4. de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
  5. de specificaties die door de leverancier en/of fabrikant mee worden geleverd.
 2. Als de ondernemer, fabrikant of importeur extra garantie geeft op een product en/of dienst, doet deze garantie niets af aan de wettelijke rechten die de consument tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Onder extra garantie wordt iedere overeenkomst verstaan waarbij de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent aan de cons ment bepaalde extra eigenschappen van het product en/of dienst toezegt die verder gaan dan wat de consument zonder die extra garantie redelijkerwijs van de ondernemer mocht verwachten.

13 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer gaat zo zorgvuldig mogelijk te werk bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten.
 2. Het product of de dienst wordt geleverd op het adres of event locatie dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven, behalve als de partijen iets anders hebben afgesproken.
 3. De ondernemer voert aangenomen bestellingen met gepaste (bekwame) spoed uit. Dit doet hij uiterlijk binnen 30 dagen, behalve als een langere leveringstermijn is afgesproken.
  Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in het geval er geen oplossing geboden kan worden het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een voor f aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14 – DUURTRANSACTIES, DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging:
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzeggingstermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument ka neen overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te alle tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stil wijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval van overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschrifen.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld te kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismaking abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opze termijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.

15 – BETALING

 1. De consument moet de ondernemer voor een geleverd product betalen op het moment van de koop of levering. Hij mag dit alleen op een ander moment doen als partijen dit met elkaar hebben afgesproken. De consument kan contant betalen of het verschuldigde bedrag tijdig elektronisch overmaken op een door de ondernemer genoemde bankrekening. In het laatste geval moet hij ervoor zorgen dat het bedrag op het tijdstip van de koop of levering is bijgeschreven.
 2. Als de ondernemer de consument om vooruitbetaling vraagt, mag hij niet meer vragen dan 50% van de koopprijs. Hij mag wel meer vragen als hij de consument ook de mogelijkheid heeft aangeboden om de (volledige) koopprijs pas op het moment van levering te betalen.
  Wanneer voorruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Als de ondernemer en consument betaling in termijnen hebben afgesproken, moet de consument zich houden aan de termijnen en de percentages die n de overeenkomst zijn vastgesteld.

16 – NIET-TIJDIGE BETALING(EN)

 1. Als de consument niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat de ondernemer hem in gebreken hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum nog één kosteloze betalingsherinnering naar de consument. Daarin verwijst hij de consument op zijn verzuim en geeft hij alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14 dagen te betalen. In deze betalingsherinnering maakt de ondernemer ook melding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Is de 14-dagentermijn die in lid a genoemd verlopen en heeft de consument zijn rekening nog niet betaald, dan is de ondernemer bevoegd om betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, zonder dat hij de consument verder in gebreke hoeft te stellen. De buitengerechtelijke incasso kosten die daaraan verbonden zijn, mag hij naar redelijkheid in rekening brengen bij de consument.
  Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2500,00; 10% over de daaropvolgende €2500,00 en 5% overde volgende €5000,00 met een minimum van €30,00 De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

17 - KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend van de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijk termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opge ost ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

18 – GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19 – AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN

Aanvullend of afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als deze niet in het nadeel zijn van de consument en als deze schriftelijk of elektronisch zodanig zijn vastgelegd dat de consument ze eenvoudig kan opslaan.

BIJLAGE I : Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Life2Sail
Jachthaven 14
8556 AM SLOTEN

[email protected]

Ik/Wij* deel/delen u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende:

de verkoop van de volgende producten : [aanduiding product omschrijving]*

de levering van de volgende digitale inhoud : [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*

herroept / herroepen*

Reden van herroepen:

Besteld op/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

Naam consument:

Ons kenmerk opdracht :

Adres consument:

Postcode/Plaats:

Handtekening consument:

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.